Historien om Kalø Slot

I 2013 var det 700 år siden, at en række begivenheder ledte op til opførelsen af dét, der i dag kendes som Kalø Slotsruin. 700 året blev startskuddet til Kong Menveds Marked, der nu afholdes for femte år i træk.

Det var kongen Erik Menved, der lod den mægtige borg opføre på Kalø, efter han havde nedkæmpet et jysk bondeoprør i 1313.

Erik Menved var en dygtig hærfører og vandt sig meget land i Østerregionen. Han havde en drøm om at opnå overherredømme, lige som man havde haft det under hans forfædre på Valdemarernes tid.

Befolkningen blev beskaffet hårdt
Men Erik Menved var også en konge, der trak store veksler på sin befolkning. Det var nemlig en bekostelig affære at føre krig. En samtidig kilde fortæller, at prisen for en fuldt udstyret kriger var 20 mark - svarende til 4,3 kg sølv! Befolkningen blev derfor beskattet meget hårdt for at finansiere lejetropper og materiel til krigsførelsen.

Det var de betingelser, som bondebefolkningen var utilfredse med, og et oprør ulmede fra samfundets bund.

Erik Menved slog hårdt ned på oprørene, og efterfølgende lod han fire såkaldte tvangsborge opføre i landsdelen, hvor af Kalø både var den største og også den, som fik størst betydning fremover.

Fra disse borge kunne kongens mænd holde kontrol med lokalbefolkningen, og i øvrigt befæste sig om nødvendigt. Men der var endnu et aspekt i borgene: de var også i sig selv et afstraffelsesprojekt: det var nemlig bønderne, som blev tvunget til at udføre de enorme anlægsarbejder.

Kong Menved og Marsk Stig
Erik Menved voksede op i urolige tider. Da han var 12 år gammel blev hans far, Erik Klipping, myrdet i Finnerup Lade.

Det er til stadighed en uopklaret mordgåde, men der var ni mænd, som blev dømt fredløse for mordet. Blandt andet marsk Stig, der i tiden derefter kom tilbage og bosatte sig på Hjelm hvorfra han gjorde sit til at modarbejde kongemagten.

Allerede da Erik Menved var to år gammel forlyder det, at hans skæbne flettes sammen med Marsk Stig.

Den toårige dreng blev båret frem af sin far for at blive hyldet som tronfølger, men da trådte Marsk Stig og flere andre angiveligt frem og nægtede at anerkende barnet som tronfølger.

Erik Menveds deroute
Da Erik Menved blev  voksen, var Marsk Stig død og efterkommerne efter de fredløse ophørte efterhånden med at være en trussel.

Erik Menveds politik i Østersøegnene førte efterhånden til en deroute for ham.

Han havde måske held i sin krigsførelse, men det var en noget kortsigtet succes. For at finansiere sine krige måtte han nemlig pantsætte flere og flere landområder.

Pantsat land gav ingen skatter, hvilket gjorde økonomien endnu dårligere, og en ond cirkel var sat i gang. På et tidspunkt var f.eks. hele Fyn pantsat til tyskerne!

Erik Menved døde 45 år gammel, ansvarlig for en kæmpe statsgæld og uden arvinger.

Han havde angiveligt 14 børn hvor af ingen overlevede hans tid ud. Det sidste barn blev angiveligt tabt ud af en vogn af sin egen mor, Erik Menveds dronning. Efterfølgende - knust af sorg - gik hun i kloster og døde der.

Kalø Slot i årstal:

1313: Menved nedkæmper et jysk bondeoprør og foranlediger opførelsen af borgen.

1320-32: Kristoffer II overtager et forgældet land og får gennem en håndsfæstning påbud om at nedrive Kalø Slot, om dette faktisk sker er uvist, men lenet pantsættes på et tidspunkt til Holstenske grever.

1332-43: Landet regeres af de holstenske grever.

1343: Valdemar Atterdag indløser Kalø Slots len, og er formentlig dén som genopfører borgen, så den får sin nuværende form. Men hen i mod slutningen af Atterdags regeringsperiode måtte han pantsætte Kalø igen denne gang til Århus Bispen.

1407: Margrethe I indløser Kalø igen, og den bebos af forskellige adelige lensmænd frem til 1672 (med undtagelse af en kort periode på private hænder).

1500-tallet: Kalø mister sin militære betydning, og bliver administrationscentrum, lensmandssæde, central for skatteopkrævning og fængsel.

1518-1519: Gustav Vasa sidder fængslet på Kalø

1672: Præsten fra Vejlby, Søren Quist, sidder fængslet på Kalø.

1672: Christian d. 5. skænker Kalø til sin halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve, der lader slottet nedbryde og teglstenene sejle til København, hvor de anvendes til opførelsen af Charlottenborg Slot.